KELLELE SAAB MAKSUVABA HÜVITIST MAKSTA?

Maksuvaba autokompensatsiooni saab maksta ettevõtte juhatuse liikmele ja töölepinguga töötajatele.

Ettevõtte omanikele ja võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavatele isikutele maksuvaba hüvitist maksta ei saa.

MILLISE SÕIDUKI EEST SAAB MAKSUVABA HÜVITIST MAKSTA?

Sõiduauto võib olla töötaja omandis või kasutuses, näiteks liisingus või mõne teise pereliikme omanduses. Kuid maksuvaba hüvitist saab maksta vaid sõiduki eest,  mille kasutust suudab hüvitise saaja tõendada. Kasutusõigus on fikseeritud kas sõiduki registreerimistunnistusel või omaniku koostatud volikirjas.

Sõiduautoks loetakse M1- ja M1G kategooria sõidukeid. Kui auto ei liigitu sõiduautoks, siis need reeglid ei kehti ja maksuvaba hüvitist sellisel kujul maksta ei saa. Kui hüvitist makstakse puudega isikule, võib erandina hüvitada igasuguse mootorsõiduki kasutamise kulud.

MIS DOKUMENTIDE ALUSEL SAAB HÜVITIST TASUDA?

Hüvitise maksmiseks peab olema vormistatud tööandja kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse hüvitist saava isiku andmed, hüvitise suurus ja sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse. Kirjalikule otsusele tuleb lisada sõiduauto kasutamisõigust tõendava dokumendi koopia. Otsuse võib teha ka pikema perioodi kohta kui kalendrikuu.

Maksuvaba hüvitist on võimalik maksta vaid sõidupäeviku alusel. Sõidupäevik peab sisaldama järgmisi andmeid:

Sõidupäevikut võib pidada nii paberil kui ka elektrooniliselt, kui see sisaldab kõiki eelpoolloetletud andmeid.

Sõidupäevikusse tuleb märkida vaid töösõidud, erasõite lahti kirjutama ei pea.

Hüvitist ei saa maksta tulevaste sõitude eest, vaid ainult juba tehtud sõitude eest.

Kui hüvitist makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse näol tegemist palgatuluga, mis tuleb deklareerida isikustatult TSD lisal 1.

KUI PALJU SAAB HÜVITIST MAKSTA?

Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite 30 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud töösõitude eest.

Tööandja võib kehtestada ka madalama kilomeetri hinna, näiteks 20 senti. Kuid maksuvabastuse tingimuste täitmiseks ei tohi ületada kumbagi piirmäära.

Töötaja võib töösõite teha mitme sõidukiga, kuid maksuvaba hüvise piirmäär kuus on ikka 335€.

Töötaja võib maksuvaba hüvitist korraga saada ka mitmelt tööandjalt, maksuvaba piirmäär 335€ kuus kehtib iga tööandja puhul eraldi.

Hüvitist ei pea välja maksma igas kuus, võib maksta ka mitme kuu eest korraga või ka aasta lõpus kõigi kuude eest.

Piirmäärasid ületav hüvitise summa loetakse erisoodustuseks. Erisoodustuse summa arvestatakse iga kuu kohta, mil arvestusliku hüvitise summa oli suurem kui piirmäär. Erisoodustus tuleb deklareerida siis kui väljamaksmine toimus.

Hüvitis sisaldab kõiki auto tavapärase kasutamisega seotud kulusid nagu kütus, kindlustus, rehvivahetus, hooldus jne. Hüvitise saaja ei pea tööandjale esitama ühtegi muud kuludokumenti peale sõidupäeviku.

Ettevõtte kuludes ei saa enam maksuvabalt kajastada sama sõiduki kuludokumente nagu kütusetšekke, remondiarveid. Kuludokumentide alusel isikliku sõiduauto kasutamine töösõitudeks on erisoodustus.

Erandina saab kuludokumentide alusel isikliku sõiduauto kulutused hüvitada, kui minnakse isikliku sõiduautoga lähetusse. Nende kulude hüvitamisel lähtutakse Vabariigi Valituse  lähetuse määrusest.

Tööülesannete täitmisega seotud parkimistasu võib hüvitada eraldi.

KAS SAAB HÜVITADA TÖÖ JA ELUKOHAVAHELISI SÕITE?

Üldiselt töö ja elukohavahelisi sõite töösõitudeks ei loeta ning neid maksuvabalt hüvitada ei saa. Kuid teatud tingimuste täitmisel on see siiski võimalik.

Töö- ja koduvahelisi sõite saab käsitleda töösõiduks, kui ühiskondliku transporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui töölepinguga töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast.

Sellisel juhul saab need sõidud kajastada sõidupäevikus kui töösõidud ning neid saab maksuvabalt hüvitada piirmäära 335€/ kuus ulatuses.

Puudega isikule saab hüvitada piirmäära ulatuses töö- ja elukohavahelised sõidud, kui nende üle peetakse arvestust ning töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või selle kasutamine põhjustab töötajale liikumis- ja töövõime olulist langust.

Töö- ja koduvahelisi sõite ei saa maksuvabalt hüvitada põhjendusega, et töötajal on lihtsam ja mugavam kasutada isikliku sõiduautot kui kasutada ühiskondliku transporti. Maksuvabalt saab hüvitada töö- ja koduvahelisi sõite juhul, kui see on eelkõige vajalik tööandjale tema tegevuse toimimiseks. Igale töötajale hüvitise maksmist tuleb eraldi hinnata tulenevalt töötaja elukohast, töökohustustest, tööpäeva algusest, ühistranspordi kasutamise võimalustest jne. Kõiki neid asjaolusid arvestades saab tööandja otsustada, kas kodust tööle sõitude maksuvaba hüvitamine on põhjendatud või mitte.

KAS AUTOKOMPENSATSIOON TULEB DEKLAREERIDA?

Autokompensatsiooni väljamakseid ei deklareerita igakuiselt.

Kalendriaastal välja makstud hüvitised tuleb deklareerida järgneva aasta 1.veebruariks deklaratsioonil INF 14. Väljamaksed deklareeritakse kassapõhiselt, s.t. näidatakse kalendriaasta jooksul töötajatele väljamakstud hüvitiste summa kokku.

Deklaratsioonile kantakse hüvitise saava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, väljamakstud hüvitise koondsumma, kuude arv (mitme kuu eest hüvitist maksti) ja auto registrimärk.

Kui töötaja kasutas kogu kalendriaasta jooksul ühte sõiduautot, siis näidatakse väljamakstud hüvitise summa ühel real. Kui mitut autot, siis mitmel real.

Vormil INF 14 ei näidata väljamakseid isikliku sõiduauto lähetuses kasutamise eest, kui lähetusega seotud kulud kompenseeriti dokumendi alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 110.

Paljude ettevõttete tegevus on tänases kriisiolukorras oluliselt häiritud ja käive vähenenud. Seetõttu on tööandjatel keeruline tagada kõigile töötajatele töö ja kokkulepitud töötasu. Paljud meie kliendid on tundnud huvi töötukassa poolt makstava töötasu hüvitise kohta – kes saab seda taotleda ja kuidas?

Kuna teema on alles nii värske, siis ei ole kõik asjaolud veel täpselt teada, kuid loodetavasti saab avaldusi esitama hakata aprillis. Töötukassa lehel on üleval ka esmane info.

Kes saavad töötasu hüvitist taotleda?

Töötukassa töötasu hüvitist saavad taotleda kõik tööandjad, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele neist kolmest:

  1. Tööandja käive või tulu on langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.
  2. Tööandjal ei ole vähemalt 30%-le töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda.
  3. Tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Kellele makstakse töötasu hüvitist?

Töötasu hüvitist makstakse töötajale (töölepinguga töötaja!), kelle tööandjal ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot ja tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot.

Töötukassalt ja tööandjalt saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Kuidas hüvitist taotleda?

Töötajat ei tohi koondada hüvituse taotlemise kuul ja sellele järgneval kuul, vastasel korral tuleb hüvitis töötukassale tagasi maksta.

Hüvitise taotlemine avaneb e-töötukassas aprillis. Täpne kuupäev ja avalduses nõutavate andmete kohta infot hetkel veel ei ole. Uuendame seda postitust kui ametkonnad avaldavad uut infot.

Ülemiste Raamatupidamisbüroo töötajad on igati abiks kõigile oma klientidele sellel keerulisel ajal.

Olge terved ja loodame, et see olukord peagi lõpeb.

Töötukassa täiendab infot jooksvalt: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

Kui varasemalt oli töötaja eluasemekulude katmine tööandja poolt täies ulatuses erisoodustusega maksustatud, siis 01.07.2017 kehtima hakanud muudatusega on seatud maksuvaba piirmäär ja teatud tingimused:

Kui töötajad kasutavad majutuseks tööandjale kuuluvat korterit, siis majutuskulude hinna arvestamise aluseks on üürihind ja kommunaalkulud. Piirmäära ületavad kulud maksustatakse erisoodustusega.

Küsimuste korral ära pelga meie poole pöördumast!

Kui lühidalt kokku võtta, siis sisendkäibemaksu saab maha arvata ainult ettevõtte nimele väljastatud nõuetekohase arve alusel (KMS § 37 lg 7)v.a. lihtsustatud arve (KMS § 37 lg 9) nagu automaattanklast, parkimisautomaadist jms. saadud tšekid, kuhu võib ja tuleb ise peale kirjutada oma ettevõtte nimi ja käibemaksunumber.

Seega, kui te ei palu müüjal tšekile lisada oma ettevõtte andmeid, jääte ilma sisendkäibemaksu maha arvamise õigusest ning kulu tuleb raamatupidamises kajastada koos käibemaksuga. 

Lisaks nõuetekohasele algdokumendile peab kulu olema seotud teie ettevõtlusega ning peate vajadusel suutma seda ka Maksuametile tõestada. Kui need tingimused on täitmata, siis tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse sellised väljamaksed kui ettevõtlusega mitteseotud kulu, s.t. tuleb tasuda tulumaksu 20/80 ehk 25% väljamakse summast.

Käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lg 7 sätestab rekvisiidid:

  1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
  2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
  3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
  4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;

  5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
  6) kauba kogus või teenuse maht;
  7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
  8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
  9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
  10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Lisaküsimuste korra võtke meiega julgelt ühendust klikates SIIA

Riik on kehtestanud sotsiaalmaksu soodustuse tööandjale, kes on palganud vähenenud töövõimega inimesi. 2020 aastal on see 178,20 eurot kuus (2138,40 eurot aastas).

Oma igapäevatöös paneme tähele, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus jääb ettevõtjatel tihti teadamatusest kasutamata. Sellel on mitu põhjust. Esiteks inimesed ei teavita tööandjat ja tööandjal puudub võimalus sellekohast infot mujalt hankida. Teiseks ei ole ettevõtja oma raamatupidajat või raamatupidamisteenuse pakkujat teavitanud. Kolmandaks on jäänud vajalik avaldus teadmatusest Töötukassale esitamata.

Oluline on teada, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus ei teki AUTOMAATSELT.

Soodustuse kasutamiseks võiks esmalt paluda töötajatel teavitada, kui neile on määratud vähenenud töövõime.

Teiseks teavitage oma raamatupidajat vähenenud töövõimega tööajatest. Tublid raamatupidajad aitavad vajalikud avaldused esitada ja arvestavad vastava maksusoodustuse.

Soodustuse saamiseks tuleb:

  1. Töötajal esitad oma tööandjale töötukassa otsus osalise või puuduva töövõime kohta või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistus, kus peab olema märge töövõimetuspensioni ja tähtaja kohta.
  2. Tööandjal taotleda töötaja eest riigipoolset sotsiaalmaksu tasumist töötukassalt. Selleks tuleb esitada avaldus Töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
  3. Peale Töötukassa otsust on tööandjal õigus arvestada sotsiaalmaksu soodustust, kuid kindlasti tuleks Töötukassa otsus edastada ka raamatupidajale. Kui raamatupidajat ei ole teavitatud, siis jääb ka soodustus arvestamata.

Kes saab taotleda sotsiaalmaksu soodustust?

Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist vähenenud töövõimega töötaja eest reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud Rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113 (01.07.2016 jõustunud redaktsioonis)

Maksu- ja Tolliameti juhend Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale: https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/sotsiaalmaks/juhendid/sotsiaalmaksusoodustus-vahenenud-toovoimega-isiku